Библиотека

Справочник "Добри практики"

Настоящият справочник има за цел да даде интересни идеи на хората, ангажирани с развитието на българският туризъм, чрез проучване на добрите практики в някои европейски страни. Справочникът е насочен към туроператори, турагенти, хотелиери,експерти в държавната администрация, специалисти в туристически асоциации, студенти по туризъм, както и към предприемачи с намерения за развитие в областта на туризма.

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Subscribe to Библиотека